Valah - BROKER VAMAL
telefon: +373 22 550 097
Import/Export/ Tranzit

Import/Export/ Tranzit

8

Importul este regimul vamal în care mărfurile introduse pe teritoriul vamal primesc statutul de mărfuri puse în liberă circulaţie numai după ce sunt plătite drepturile de import şi sunt aplicate măsurile de politică economică.

Compania “VALAH” SRL, fiind licentiată în domeniul de broker vamal, prestează servicii de declarare a mărfurilor în regim vamal de IMPORT:

a) cu achitarea integrală a drepturilor de import:

 • taxa vamală;
 • taxa pe valoarea adăugată;
 • accizele;
 • taxa pentru proceduri vamale.

Drepturile de import se achită de către declarant, care este și plătitor vamal. Totodată, devine plătitor vamal, solidar cu declarantul, orice persoană care a oferit informaţiile necesare la întocmirea declaraţiei vamale (vezi anexa) sau care a redactat declaraţia vamală, dacă aceasta ştia sau ar fi trebuit să ştie că informaţiile în cauză erau false sau incorecte.

Drepturile de import se achită până la sau în momentul depunerii declaraţiei vamale. La momentul vămuirii, se acceptă doar plata diferenței dintre suma calculată şi suma plătită în prealabil.

În unele situații, agenții economici beneficiază de prelungirea termenului de plată a drepturilor de import, cu excepția taxei pentru proceduri vamale, dar cu condiția constituirii unei garanții bancare.

Taxă vamală se determină conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor (vezi anexa), care cuprinde codul, descrierea mărfurilor și mărimea taxei vamale aplicabile.

Taxele vamale pot fi calculate în procente din valoarea în vamă a mărfurilor (taxa pe valoare adăugată) sau pot fi stabilite la o unitate de marfă, respectiv bucată, tonă, metru cub, etc. (taxe specifice). Pentru unele mărfuri se aplică concomitent ambele tipuri de taxe (taxe combinate).

Pentru a stabili suma taxei vamale pentru o anumită marfă, trebuie determinat codul mărfii, consultată Nomenclatura combinată, precum și luate în considerare facilitățile și scutirile fiscale și vamale. Astfel, de exemplu, mărfurile de origine preferențială vor fi scutite de taxa vamală (vezi anexa), cu condiția prezentării dovezii de origine.

La importul mărfurilor se aplică TVA în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor (cota standard). Pentru unele categorii de mărfuri (vezi anexa) este stabilită o cotă redusă în mărime de 8%. În mai multe situații, mărfurile sunt scutite de TVA (vezi anexa).

TVA la import se calculează din valoarea impozabilă a mărfurilor importate, care se constituie din valoarea în vamă a mărfurilor, la care să adaugă, după caz, suma accizelor, taxei vamale, taxei pentru proceduri vamale care urmează a fi achitate la importul acestor mărfuri.

Accizul reprezintă un impozit care se percepe la următoarele categorii de mărfuri (lista mărfurilor supuse accizelor și cotele acestora – vezi anexa):

 • alcool etilic şi băuturi alcoolice;
 • tutun prelucrat;
 • petrol şi derivatele lui;
 • caviar şi înlocuitori de caviar;
 • parfumuri şi apă de toaletă;
 • îmbrăcăminte de blană;
 • mijloace de transport de la poziţia tarifară 8703;
 • alte mărfuri specificate în vezi anexa.

Baza de calcul a accizului o constituie volumul natural sau valoarea în vamă a mărfurilor importate, la care se adaugă, după caz, taxa vamală și taxa pentru proceduri vamale ce urmează a fi achitate la data importului.

Pentru mai multe mărfuri sunt prevăzute înlesniri și scutiri de plata accizelor (vezi anexa). Mărfurile accizate sunt vămuite la posturile vamale de frontieră.

Taxa pentru proceduri vamale se achită pentru serviciile acordate de organul vamal și se calculează în procente din valoarea în vamă a mărfurilor sau în sumă fixă (vezi anexa).

În mai multe situații, plătitorii vamali sunt scutiți de taxa pentru proceduri vamale (vezi anexa).

b) cu aplicarea tratamentului preferențial

9

În cadrul operațiunilor de plasare a mărfurilor în regim de import, poate fi aplicat tratament tarifar preferențial de care pot beneficia unele categorii de mărfuri în funcţie de originea acestora, potrivit acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Prin tratament tarifar favorabil se înţelege o reducere sau o scutire de drepturi de import (taxe vamale), care poate fi aplicată şi în cadrul unui contingent valoric sau cantitativ la depunerea certificatului de origine a mărfurilor sau a dovezii de origine, după caz.

În cazul în care, la data importului, nu s-a aplicat un tratament tarifar preferenţial din cauza neprezentării dovezii de origine sau din imposibilitatea de a constata respectarea celorlalte dispoziţii cuprinse în acordul internaţional care prevede acel tratament tarifar preferenţial, titularul operaţiunii de import poate cere ulterior restituirea sumelor încasate în plus prin prezentarea de dovezi, pe baza legislaţiei naţionale şi a acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu condiţia prezentării mărfurilor.

c) cu aplicarea facilitaților vamale si fiscale

În cadrul operațiunilor de import, mărfurile pot fi puse în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor finale, acestea rămânând sub supraveghere vamală.

Mărfurile pot fi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost importate, fără achitarea drepturilor de import, după expirarea termenului de 3 ani din momentul obţinerii facilităţilor, dacă legislaţia pentru aplicarea facilităţilor fiscale şi vamale nu prevede altfel.

d) cu utilizarea procedurii electronice (în format electronic), fără suport hârtie

Declararea mărfurilor în regim vamal de import în format electronic permite reducerea timpului de perfectare a actelor și de transportare a mărfii către beneficiari.

Declararea electronică permite, de asemenea, reducerea cheltuielilor agenților economici și exclude interacțiunea dintre colaboratorul vamal și agentul economic.

Procedura de declarare se efectuează cu cel puțin o oră înainte de intrarea mijlocului de transport pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, în momentul trecerii frontierei, declarația vamală va fi deja depusă la postul vamal de frontieră, iar în cazul selectării acesteia pe culoarul verde de vămuire – camionul va pleca direct la depozitul agentului economic.

În cazul neprezentării mijlocului de transport cu marfa destinată importului la postul vamal de frontieră în termen de 72 ore de la momentul depunerii declaraţiei vamale, declaraţia vamală respectivă se consideră fără efect şi se invalidează de către inspectorul responsabil.

e) cu plasarea temporară în antrepozit vamal sau depozit provizoriu fără perceperea drepturilor de import

Regimul vamal de antrepozitare este regimul care permite depozitarea într-un antrepozit a mărfurilor străine sub supraveghere vamală, fără perceperea drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică în perioada de depozitare. 

Mărfurile străine pot fi plasate în antrepozit vamal pentru următoarele scopuri:

1. Atunci când mărfurile urmează a fi supuse unor operațiuni ce presupun modificări minore precum:

 • divizarea în partide;
 • formarea expediţiilor;
 • sortarea;
 • împachetarea şi reambalarea;
 • marcarea;
 • încărcarea /descărcarea;
 • curăţire;
 • ventilare;
 • uscare (inclusiv prin încălzire);
 • refrigerare, congelare, climatizare;
 • amplasarea în ambalaj protector;
 • tratament cu lubrifianţi de protecţie sau conservanţi;
 • vopsirea pentru protecţia împotriva coroziunii;
 • introducerea aditivilor de siguranţă;
 • aplicarea învelişului antioxidant înaintea transportării.

2. Atunci când mărfurile urmează să fie reexportate.

3. Atunci când agentul economic dorește eșalonarea drepturilor de import.

4. Atunci când în momentul importului se determină acte lipsă.

5. Atunci când agentul economic intenționează să comercializeze mărfurile către alt agent economic, operațiune posibilă doar cu acordul organului vamal.

6. Alte situații după caz.

f) de reimport a mărfurilor exportate temporar

Reimportul este destinaţia vamală care constă în reintroducerea, fără perceperea drepturilor de import, cu excepţia taxei pentru proceduri vamale, şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, a mărfurilor şi a mijloacelor de transport scoase anterior temporar în afara teritoriului vamal.

Pot fi reimportate mărfurile autohtone şi produsele compensatoare rezultate din perfecţionarea pasivă.

Mărfurile autohtone care, după ce au fost exportate, sunt reintroduse pe teritoriul vamal şi sunt puse în liberă circulaţie în decursul unei perioade de 3 ani, sunt scutite de drepturi de import la solicitarea persoanei care anterior a efectuat exportul. Scutirea de drepturi de import se acordă în cazul în care mărfurile date sunt reintroduse pe teritoriul vamal în aceeaşi stare în care acestea se aflau la data înregistrării declaraţiei vamale de export, cu excepţia uzurii normale, a pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune.

Scutirea de drepturi de import însă nu se acordă în cazul introducerii pe teritoriul vamal a produselor compensatoare rezultate din plasarea mărfurilor sub regimul vamal de perfecţionare pasivă.

g) a mărfurilor parvenite prin trimiteri poștale internaționale

Compania “VALAH” SRL colaborează cu toți operatorii de expedieri poștale inclusiv: DHL, UPS, Nova Poshta, Posta Moldovei, TNT ș.a.

În cazul expedierilor poştale internaţionale, declaraţia vamală se depune la organul vamal în termen de 7 zile calendaristice din momentul trecerii frontierei vamale.

EXPORT

Regimul vamal de export este regimul în care mărfurile sunt scoase din teritoriul vamal al Republicii Moldova fără obligaţia returnării lor în acest teritoriu.

Compania “VALAH” SRL, fiind licentiată în domeniul de broker vamal, prestează servicii de declarare a mărfurilor în regim vamal de EXPORT.

10

Sunt admise la export mărfurile produse în ţară, precum şi cele importate şi puse în liberă circulaţie anterior, cu excepţia mărfurilor care sunt supuse unor măsuri de prohibiţie în cadrul politicii economice (https://mfa.gov.md/ro/content/masuri-restrictive-internationale).

Exportul mărfurilor se face cu încasarea drepturilor de export și anume, taxa pentru proceduri vamale, care constituie 0,1% din valoarea contractuală a mărfii, luându-se în considerare cheltuielile legate de transportul până la frontieră, dar nu mai mult de 500 euro. Sunt însă și situații în care plătitorii vamali sunt scutiți de taxa pentru proceduri vamale (vezi anexa).

Exportatorul este obligat să depună o declaraţie vamală de export pentru mărfurile pe care intenţionează să le exporte, fie la biroul vamal în raza de activitate al căruia se află sediul lui, fie la biroul vamal în raza de activitate al căruia se află locul de încărcare a mărfurilor pentru export. În cazuri temeinic justificate, declaraţia vamală de export poate fi depusă şi la un birou vamal de frontieră.

Mărfurile vămuite la export la un birou vamal din interiorul ţării, imediat după efectuarea controlului vamal, se plasează în regim de tranzit până la un birou vamal de frontieră.

În cadrul posturilor electronice toate actele vamale sunt perfectate prin intermediul sistemului automatizat, exclusiv în format electronic, iar mărfurile pot fi transportate direct la frontieră, în cazul exportului, fără a fi necesară prezentarea acestora la postul vamal intern.

De menţionat, că vămuirea electronică, prin definiţie, elimină contactul direct între agentul economic şi colaboratorul vamal în momentul depunerii declaraţiei vamale şi examinării ei. Astfel, se minimizează riscurile de corupţie, iar întreaga procedură devine absolut transparentă şi supravegheată în regim on-line.

Toți agenții economici care dețin semnatura digitală, pot completa declarația de export în format electronic, evitând o serie de acțiuni consumatoare de timp și de resurse, cum ar fi deplasarea la sediul vamal a vehiculului încărcat cu mărfuri, staţionarea în zona de control vamal, aplicarea sigiliilor sau contractarea serviciilor de brokeraj. 

Odată cu implementarea procedurii de vămuire electronică- completarea declarației dureaza cel mult 7 minute, costurile aferente întregului proces reducându-se cu 50%.

Serviciul Vamal a oferit posibilitatea producătorilor de a deveni mai competitivi pe piaţa străină, minimizând timpul de vămuire şi reducându-le considerabil costurile aferente exportului produselor autohtone. Operatorii economici vor putea depune declarația vamală de export la orice post vamal intern existent, indiferent de zona unde își desfășoară activitatea, fără obligativitatea obţinerii permisiunii de vămuire la un alt birou vamal. Totodată, sunt stabilite posturi vamale pentru fiecare regiune a țării, unde operatorii economici vor avea posibilitatea vămuirii mărfurilor la export în regim de lucru 24/7.

11

Compania “VALAH” SRL fiind licențiată în domeniul de broker vamal prestează servicii de declarare a marfurilor în regim vamal de REEXPORT.

Procedura de reexport permite scoaterea mărfurilor și a mijloacelor de transport de pe teritoriul vamal al RM fără perceperea drepturilor de export și fără aplicarea măsurilor de politică economică.

Pot fi reexportate doar mărfuri străine, care anterior se aflau în regimuri vamale suspensive sau în zona liberă, sau în magazine duty-free. Astfel, mărfurile importate și puse în liberă circulație cu achitarea drepturilor de import nu pot fi reexportate și nu pot fi scoase din țară conform regimului de export.

Mărfurile autohtone pot fi exportate temporar, în situaţia în care urmează a fi reintroduse în ţară, fără să fi suferit vreo modificare, cu excepţia uzurii lor normale.

Organul vamal fixează un termen în cadrul căruia mărfurile trebuie să fie reintroduse sau să primească o altă destinaţie vamală. Termenul aprobat trebuie să permită ca scopul utilizării să fie realizat, dar totuşi nu trebuie să depăşească 3 ani.

La încheierea totală sau parţială a exporturilor temporare, titularul operaţiunii este obligat să prezinte la biroul vamal declaraţia vamală cu care s-a efectuat exportul temporar, împreună cu documentele necesare identificării mărfurilor.

În cazul în care exportul temporar se încheie prin alt birou vamal, acesta este obligat să transmită o copie certificată de pe declaraţia vamală de încheiere biroului vamal prin care operaţiunea a fost iniţial efectuată, în termen de 15 zile.

valah logo

Vom fi onorați să fiți clientul nostru.

Contacte

Chișinău, MD-2060, Republica Moldova, str. Varșovia 7, of. 1

info@valah.md

+373 22 550 097

Adresează întrebări