Valah - BROKER VAMAL
telefon: +373 22 550 097
Vămuirea mărfurilor

Vămuirea mărfurilor

În calitate de broker vamal licențiat, compania „VALAH” SRL oferă serviciile necesare de perfectare a operațiunilor vamale în toate regimurile stabilite de legislația Republicii Moldova, după cum urmează:

Compania noastră, prin intermediul specialiștilor în domeniul vămuirii, vă oferă consultanța necesară inițierii, obținerii acordului, derulării și încheierii regimului solicitat, cu perfectarea declarațiilor vamale corespunzătoare.

Este important de menționat că, compania „VALAH” SRL dispune de o garanţie financiară substanțială, pentru asigurarea responsabilităţii plăţilor vamale, calculate obligatoriu conform legislației în cadrul tranzacţiilor de plasare a mărfurilor în regimuri vamale suspensive – „Admitere temporară”, „Antrepozit vamal”, „Depozit provizoriu”, alte regimuri vamale, precum și la derularea operaţiunilor de tranzit intern şi internaţional.

1. Admitere temporară

Regimul vamal „Admitere temporară” este destinația vamală, care permite utilizarea mărfurilor şi a mijloacelor de transport străine pe teritoriul Republicii Moldova, cu suspendarea parţială sau totală de drepturi de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică. La încheierea regimului de „Admitere temporară”, mărfurile sau mijloacele de transport urmează să fie supuse reexportului în aceeaşi stare, cu excepţia uzurii lor normale.

1

Utilizarea regimului dat este recomandată pentru următoarele cazuri:

 • inițierea activității de producere, pentru care este necesar utilajul respectiv;
 • prestarea ocazională a serviciilor în diverse domenii (medical, construcții, transport, etc.);
 • organizări de expoziții, târguri, prezentări sau alte manifestații similare.

La utilizarea regimului vamal de „Admitere temporară”, agentul economic dispune de două avantaje importante, după cum urmează:

 • avantajul economic – presupune suspendarea plății drepturilor de import, posibilitatea efectuării vămuirii parţiale, ceea ce conferă un avantaj important din punctul de vedere al lichidităților disponibile ale agentului economic;
 • avantajul necomercial – presupune suspendarea măsurilor de politică economică pentru produsele ale căror import este în mod normal licenţiat sau condiționat prin alte modalități.

Condițiile esențiale ale regimului vamal de „Admitere temporară” prevăd ca, pe toată durata regimului selectat, mărfurile şi mijloacele de transport trebuie să rămână în proprietatea persoanei străine. În cadrul aflării în acest regim, mărfurile şi mijloacele de transport nu pot fi vândute, închiriate, subînchiriate, date în comodat, gajate, transferate sau puse la dispoziţia unei alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova decât cu acordul organului vamal, după plata drepturilor de import şi efectuarea procedurilor vamale de punere în liberă circulaţie, cu excepţia derogărilor prevăzute de secţiunea a 11-a a Codului Vamal al Republicii Moldova.

Termenul de aflare a mărfurilor şi mijloacelor de transport sub regimul vamal de „Admitere temporară” este stabilit de organul vamal în funcție de scopul utilizării acestora, dar nu poate depăși 3 ani. Cu titlu de excepție, termenul poate fi prelungit de autoritatea vamală, în baza unei cereri justificate, depuse de titularul autorizaţiei, cu condiția ca perioada totală să nu depășească 10 ani cumulativ.

Mărfurile şi mijloacele de transport aflate în regim vamal de „Admitere temporară” pot fi puse în liberă circulaţie, dacă nu sunt prohibite, numai după achitarea drepturilor de import. În acest caz, cuantumul drepturilor de import se determină pe baza elementelor de taxare şi a altor plăţi în vigoare la data plasării bunurilor sub regimul vamal de admitere temporară. Determinarea echivalentului în monedă naţională al sumelor în valută străină se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie.

Pentru a plasa mărfurile şi mijloacele de transport în regim vamal de „Admitere temporară”, solicitantul depune o cerere la autoritatea vamală la care se prezintă mărfurile pentru vămuire şi trebuie să cuprindă toate elementele privind utilizarea mărfurilor, precum şi locul unde se prevede folosirea mărfurilor admise temporar. După examinarea cererii, autoritatea vamală va elibera solicitantului un acord și va stabili perioada de valabilitate a acordului, luând în considerație necesităţile specifice ale solicitantului.

Atașat, găsiți model de “cerere de autorizare a regimului de admitere temporară” (doc. “cerere_admitere_temporara”).

2. Perfecționare activă

Regimul vamal „Perfecţionare activă” este destinaţia vamală, care permite introducerea şi utilizarea mărfurilor străine pe teritoriul Republicii Moldova în una sau mai multe operaţiuni de prelucrare, după care acestea sunt scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova sub formă de produse compensatoare.

La utilizarea regimului vamal „Perfecţionare activă”, agentul economic poate beneficia de următoarele avantaje:

 • mărfurile străine pot fi introduse, depozitate, utilizate şi prelucrate fără a bloca lichiditățile agentului economic în suma drepturilor de import sau altor plăţi obligatorii (în cazul în care s-ar proceda la importul definitiv al acestor mărfuri);
 • agenţilor economici li se oferă posibilitatea de utilizare a forţei de muncă şi a capacităţilor de producţie autohtonă, din mărfuri destinate exportului, materii prime sau materiale străine;
 • regimul este o formă de stimulare indirectă a exporturilor, întrucât în produsele finale obţinute din prelucrare pot fi încorporate materii prime sau materiale din producţie internă.

Acest regim se utilizează deseori de antreprenori, deoarece este facilitar și în cele mai multe cazuri, operațiunile se efectuează fără încasarea drepturilor de import (cu excepţia taxei pentru proceduri vamale) şi fără aplicarea măsurilor de politică economică "Sistem cu suspendare". Regimul vamal „Perfecţionare activă” oferă și posibilitatea pentru restituirea drepturilor de import încasate anterior la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor străine și scoase de pe teritoriul vamal sub formă de produse compensatoare "Sistem cu restituire".

Regimul vamal „Perfecţionare activă” se acordă numai persoanelor juridice din Republica Moldova, în baza unei cereri-tip depuse către organul vamal din raza solicitantului, însoțită de documentele confirmative și datele relevante justificării operațiunilor.

Operațiunile de perfecționare a mărfurilor pot fi diverse: prelucrarea mărfurilor, inclusiv montarea, asamblarea sau fixarea lor la alte mărfuri; transformarea mărfurilor; repararea mărfurilor, inclusiv restaurarea acestora, înlăturarea defectelor, reglarea, și multe alte forme obișnuite de manipulare.

Atașat, găsiți modelul “cererii de autorizare a regimului de perfecționare activă” (doc. “cerere_perfectionare_activa”).

3. Perfecționare pasivă

Regimul vamal „Perfecţionarea pasivă” este destinaţia vamală în care mărfurile aflate în liberă circulaţie, ori sub supraveghere vamală în regim de perfecţionare activă, sunt scoase pentru prelucrare sau transformare în afara teritoriului Republicii Moldova, iar produsele compensatoare sunt introduse cu exonerarea totală sau parţială de plată pentru dreptul de import.

Perfecţionarea pasivă a mărfurilor se efectuează în baza acordului regimului de perfecţionare pasivă eliberat de organul vamal, în baza cererii-tip depuse doar de către persoane juridice.

Mărfurile importate anterior, care în cadrul termenului de garanţie se constată că sunt defecte, sau care se defectează în această perioadă, pot fi trimise pentru reparare / înlocuire cu produse identice ori de acelaşi standard, în regim de perfecţionare pasivă.

Dacă se dovedeşte că repararea / înlocuirea mărfurilor a fost făcută gratuit, reimportul mărfurilor reparate / înlocuite se face cu exonerare totală de la plata drepturilor de import.

În cazul în care scopul operaţiunii de perfecţionare este repararea mărfurilor cu titlu oneros, reintroducerea mărfurilor se face cu exonerare parţială de drepturile de import, valoarea în vamă pentru produsele compensatoare considerându-se egală cu costurile de reparare.

Asupra mărfurilor plasate sub regimul vamal de perfecţionare pasivă se permite efectuarea operaţiunilor prevăzute pentru regimul vamal de perfecţionare activă.

Atașat, găsiți modelul “cererii de autorizare a regimului de perfecționare pasivă” (doc. “cerere_perfectionare_pasivă”).

4. Zona liberă

Regimul vamal „Zona liberă” este destinaţia vamală, care permite ca mărfurile străine și mărfurile autohtone să fie utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în zona economică liberă, zona antreprenoriatului liber și zona industrială liberă. Aceste zone sunt părţi ale teritoriului vamal al Republicii Moldova, separate din punct de vedere economic, strict delimitate pe tot perimetrul lor, în care, pentru investitorii autohtoni şi străini sunt permise, în regim preferenţial, genuri ale activităţii de întreprinzător, în condiţiile legii.

2

Mărfurile străine sunt introduse şi utilizate în regimul vamal „Zona liberă” fără plata drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, iar mărfurile autohtone sunt introduse şi utilizate cu respectarea condiţiilor stabilite pentru regimul vamal de export.

Mărfurile plasate în destinația vamală „Zona liberă” pot fi supuse operaţiunilor de producţie, de comerţ şi altor operaţiuni, în dependenţă de tipul zonei. Termenul de aflare a mărfurilor în destinația respectivă nu este limitată în timp.

Pe teritoriul zonelor libere, regimul vamal este asigurat de către organul vamal al cărui activitate este coordonată sub aspect organizatoric cu administraţia zonei, cu stabilirea regimului de declarare obligatorie în vamă a mărfurilor (serviciilor) introduse / scoase de pe acest teritoriu.

Pe teritoriul zonelor libere nu se aplică regimul de contingentare sau licenţiere la importul / exportul mărfurilor (serviciilor).

Zonele libere sunt create la inițiativa Guvernului Republicii Moldova, prin adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a Legii nr 440 din 27.07.2001 cu privire la zonele economice libere. Pe teritoriul Republicii Moldova sunt instituite și funcționează următoarele 7 zone economice libere (ZEL), unele dintre ele având mai multe subzone:

 • ZAL „Expo-Business-Chişinău” (Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”);
 • ZEL „Ungheni-Business”;
 • ZEL „Bălţi”;
 • ZAL „Parcul de producţie Valkaneş”;
 • ZAL „Tvardiţa”;
 • ZAL „Parcul de producţie Taraclia”;
 • ZAL „Parcul de producţie Otaci-Business”;

şi 2 zone industriale libere:

 • Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti”;
 • Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”.

5. Duty-free

Regimul vamal „Duty-free” constă în comercializarea mărfurilor sub supraveghere vamală, fără aplicarea măsurilor de politică economică, în locuri special amenajate, amplasate în aeroporturile internaţionale, la bordul aeronavelor sau la punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat.

3

Magazinele duty-free pot fi înfiinţate de persoane juridice, care deţin o licenţă eliberată de Agenția Servicii Publice în baza avizului Serviciului Vamal. În magazinul duty-free pot fi plasate orice mărfuri, cu excepţia celor prohibite de a fi introduse şi scoase de pe teritoriul vamal, de a fi comercializate în Republica Moldova, precum şi a altor mărfuri stabilite de legislaţie.

Mărfurile livrate în magazinele duty-free sunt supuse declarării către organul vamal. Mărfurile autohtone sunt plasate sub regimul vamal de export. Declarațiile vamale se depun în primele 10 zile ale lunii, pentru întreaga cantitate de mărfuri vândute. Pentru mărfurile provenite direct din străinătate, din antrepozite sau din zonele libere, vândute în decursul unei luni, se va depune lunar câte o declaraţie vamală de reexport. Declaraţiile vamale de reexport se depun în primele 10 zile ale lunii pentru întreaga cantitate de mărfuri vândută în decursul lunii anterioare, la biroul vamal în a cărui rază de competenţă funcţionează magazinul duty-free.

Plasarea mărfurilor autohtone în magazinul duty-free amplasat în zona intrării pe teritoriul Republicii Moldova, în magazinul duty-free pentru deservirea corpului diplomatic reprezintă livrare impozabilă conform legislaţiei fiscale.

6. Transformare sub control vamal

Regimul vamal „Transformare sub control vamal” este destinaţia vamală, care permite ca mărfurile străine să fie utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în operaţiuni ce le modifică natura sau starea, fără încasarea plăților pentru dreptul de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, şi ca produsele rezultate din astfel de operaţiuni să fie puse în liberă circulaţie cu plata drepturilor de import aferente acestor mărfuri.

4

„Transformarea sub control vamal” a mărfurilor se efectuează cu acordul eliberat de organul vamal, în baza cererii-tip depuse de către agentul economic. Acordul se eliberează dacă sunt respectate următoarele condiții:

 • mărfurile de import pot fi identificate în produsele transformate;
 • mărfurile, după transformare, nu pot fi readuse la forma sau la starea în care s-au aflat până la plasarea lor sub regim vamal;
 • utilizarea regimului vamal nu poate duce la evitarea efectului reglementărilor privind originea şi restricţiile cantitative aplicabile mărfurilor importate;
 • sunt îndeplinite condiţiile necesare ca regimul vamal să contribuie la crearea şi menţinerea activităţii de transformare a mărfurilor în Republica Moldova fără a aduce atingere în mod nedorit intereselor producătorilor autohtoni de mărfuri similare (condiţii economice).

Nu poate fi acordat regimul vamal „Transformare sub control vamal” atunci când prin utilizarea acestuia, s-ar eluda regulile de origine şi restricţiile cantitative aplicabile mărfurilor importate.

În acordul organului vamal pentru aplicarea regimului vamal „Transformare sub control vamal” se specifică termenul în care produselor exportate li se va atribui o altă destinaţie, luând în considerare atât timpul necesar desfăşurării operaţiilor, cât și timpul necesar pentru plasarea produselor transformate sub altă destinaţie vamală. La cererea argumentată a solicitantului această perioadă poate fi prelungită.

Atașat, găsiți modelul “cererii de transformare sub control vamal” (doc. “cerere_regim_de_transformare”).

7. Distrugerea

Regimul vamal de „Distrugere” este destinaţia vamală, care constă în distrugerea fizică a mărfurilor străine sub supraveghere vamală, fără perceperea drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică.

Regimul vamal „Distrugerea” poate fi aplicat doar mărfurilor străine, care nu au fost anterior plasate în liberă circulație, dar se află în alte regimuri vamale suspensive, în zone libere sau în magazine duty-free. Nu pot fi distruse mărfurile prohibite de a fi introduse pe teritoriul Republicii Moldova.

Persoana interesată notifică în scris organul vamal despre intenția sa de a distruge mărfurile. Notificarea trebuie să fie depusă din timp, pentru ca organul vamal să asigure supravegherea procesului de distrugere și, la necesitate să coordoneze procesul de distrugere cu alte instituții competente.

Procedura de distrugere a mărfurilor, se efectuează cu depunerea prealabilă a declarației vamale, completate conform cerințelor, la care se anexează documentele aferente procedurii vizate. În cazul în care mărfurile sunt supuse controlului de către alte organe de stat, se anexează acte emise de instituțiile vizate. Toate cheltuielile legate de procesul de distrugere (servicii de distrugere, transportare, etc.) sunt acoperite de către agentul economic (declarant vamal). În cazul în care, urmare distrugerii rămân deșeuri, acestea trebuie să fie plasate sub o altă destinație vamală. Deșeurile sunt considerate mărfuri străine și li se aplică regulile corespunzătoare regimului vamal solicitat.

Metoda de distrugere propusă nu trebuie să cauzeze prejudicii mediului înconjurător. În acest context, organul vamal verifică modalitatea de distrugere, locul stabilit pentru aceasta și supraveghează întregul proces.

8. Abandon în favoarea statului

Regimul vamal „Abandon în favoarea statului” - este destinaţia vamală, care constă în renunţarea la mărfuri în folosul statului, fără onorarea drepturilor de import sau de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică.

Agentul economic poate să renunțe la mărfuri doar cu acordul organului vamal, prezentând acestuia o notificare privind intenția sa de a renunța la mărfuri. De regulă, organul vamal aprobă această operațiune însă, poate și să refuze acceptarea abandonului în favoarea statului. În cazul refuzului operațiunii vizate, mărfurile urmează a fi plasate sub altă destinație vamală.  

Regimului vamal „Abandon în favoarea statului” pot fi supuse doar mărfurile de origine străină, care nu au fost anterior plasate în liberă circulație, dar s-au aflat anterior în alte regimuri vamale suspensive, în zone libere sau în magazine duty-free. Nu se permite renunțarea la mărfuri în favoarea statului dacă acestea sunt prohibite de a fi introduse pe teritoriul Republicii Moldova.

Procedura de abandon al mărfurilor în favoarea statului se efectuează fără achitarea drepturilor de import, cu depunerea declarației vamale, completate conform cerințelor, la care se anexează documentele aferente. 

Atașat, găsiți model de cerere de plasare a mărfurilor în destinaţia vamală „abandon în favoarea statului” (doc. “cerere_abandon_in_favoarea_statului”).

valah logo

Vom fi onorați să fiți clientul nostru.

Contacte

Chișinău, MD-2060, Republica Moldova, str. Varșovia 7, of. 1

info@valah.md

+373 22 550 097

Adresează întrebări